Metsähallitus

Suojelustatus

Suomen lajien uhanalaisuutta kuvaavan Punaisen kirjan (2010) mukaan metsäpeura on Suomessa silmälläpidettävä laji. Uhanalaisuuden arvioinnissa käytetään IUCN:n (kansainvälisen luonnonsuojeluliiton) luokitusta, jossa on yhdeksän kategoriaa: elinvoimainen, silmälläpidettävä, vaarantunut, erittäin uhanalainen, äärimmäisen uhanalainen, luonnosta hävinnyt, hävinnyt, puutteellisesti tunnettu ja arvioimatta jätetty.

Uhanalaisina pidetään lajeja, jotka kuuluvat luokkiin vaarantuneet tai erittäin ja äärimmäisen uhanalaiset. Metsäpeuraa ei siis ole Suomessa luokiteltu uhanalaiseksi. Edellisen kerran uhanalaisuusarviointi tehtiin Suomessa lintujen ja nisäkkäiden osalta vuonna 2015.

Metsäpeura kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II lajeihin. Tähän liitteeseen kuuluu eläin- ja kasvilajeja, joiden suojelemiseksi tulee perustaa erityisiä suojelualueita.

Suojelustatus Venäjän Federaatiossa

Peuran alalajit kuuluvat uhanalaisuutta kuvaavan Punaisen kirjan aluekohtaisiin luetteloihin. Listassa on esitelty Punaisen kirjan alueet ja alalajit, sekä suluissa uhanalaisuusaste.

- Karjalan tasavalta: Rangifer tarandus fennicus (3)
- Komin tasavalta: Tunturipeura (villi) Rangifer tarandus tarandus (2)
- Тjumenin alue: Tunturipeura - Rangifer tarandus (3)
- Kemerovon alue: Rangifer tarandus angustifrons (3)
- Kirovin alue: Tunturipeura - Rangifer tarandus tarandus (1)
- Krasnojarskin alue: R. t. valentinae, kaksi alakantaa: angaran kanta (2) ja altai-sajanin kanta (2)
- Irkutskin alue: Siperian metsäpeura R. t. valentinae, metsäpeuran alalajin sajano-altain kanta (3)
- Hakassian kanta (3)
- Altain tasavalta R.t.valentinae (2)
- Tyvan tasavalta R. t. angustifrons (3)
- Burjatian tasavalta, Tunturipeura - Rangifer tarandus (2)
- Magadanin alue, Ohotan metsäpeura R. t. phylarchus (3)
- Kamchatkan aluepiiri, Ohotan tai Kamchatkan metsäpeura R. t. phylarchus (2)
- Sahalinin alue, Ohotan metsäpeura R. t. phylarchus (2)

Luokittelu Punaisen kirjan mukaan  -  Luokittelu IUCN:n mukaan
0 – todennäköisesti hävinnyt  - Alueellisesti hävinnyt, RE
1 – erittäin uhanalainen - Äärimmäisen uhanalainen, CR
2 – lukumäärä vähenevä - Erittäin uhanalainen (häviämässä), EN
3 – harvinaiset - Vaarantunut, VU; Silmälläpidettävä  NT; Elinvoimainen, LC
4 – epävarma status - Puutteellisesti tunnettu (puutteellisesti tutkittu), DD
5 – kanta elpymässä - Vastaava luokka puuttuu

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000