Metsähallitus

MetsäpeuraLIFE

MetsäpeuraLIFE on seitsemän vuoden (2016 - 2023) mittainen metsäpeuran kannanhoitohanke, jonka keskeisimpänä tavoitteena on palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle. Palautuskohteiksi on valittu Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistot, joihin metsäpeuroja vapautetaan totutustarhauksen jälkeen.

Palautusistutusten lisäksi hankkeessa toteutetaan monipuolisesti metsäpeurakannan vahvistumista ja levittäytymistä tukevia toimenpiteitä sekä seurataan kannan kehitystä.

Metsäpeurojen maisemankäyttöä ja elinympäristövaatimuksia selvitetään satelliittipannoilla varustettujen yksilöiden liikkeitä seuraamalla. Hankkeessa esitään metsäpeuralle suotuisia elinympäristökohteita kunnostettaviksi sekä laaditaan ohjeita talousmetsien metsäpeuraystävällisestä käsittelystä. Lisäksi hankkeessa selvitetään ihmisen metsäpeuroihin kohdistamaa häirintää ja etsitään keinoja liikennekuolleisuuden vähentämiseksi. Hankkeen puolivälissä päivitetään vuonna 2007 julkaistu Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelma, joka on keskeinen kannanhoidon työkalu. Hankkeessa myös lisätään lajin tunnettavuutta toteuttamalla monipuolista eri kohderyhmille suunnattua viestintää.

Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut, ja siihen osallistuu kaikkiaan kymmenen hankekumppania. 

Kokonaiskustannukset hankkeelle ovat 5,16 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 60 % tulee Euroopan Unionilta. Kansallisesta rahoituksesta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä hankekumppanit. Lisäksi Suomen Metsästäjäliitto tukee hanketta. Metsäpeurojen palautusistutusten kustannukset ovat noin miljoona euroa. Valtaosa rahoituksesta suuntautuu siis muihin toimenpiteisiin, kuten metsäpeuralle sopivien elinympäristöjen kunnostukseen.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja (020 639 5082; sakari.mykra-pohja[at]metsa.fi).

Tämän verkkosivuston on tuottanut Metsähallituksen Eräpalvelut MetsäpeuraLIFE-hankkeessa (LIFE15 NAT/FI/000881). Hankkeen edunsaajat ovat täysin vastuussa tälle verkkosivustolle toimittamastaan sisällöstä. Tämän verkkosivuston tekstejä ja kuvia ei tule tulkita Euroopan Komission tai Euroopan Unionin viralliseksi näkemykseksi tai kannanotoksi.

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000