Metsähallitus

Pantaseuranta

Luonnonvarakeskus on seurannut metsäpeurojen liikkumista ja elinympäristönvalintaa GPS-pannoilla vuodesta 2006 lähtien. Reilun kymmenen seurantavuoden aikana pannan on saanut kaulaansa jo yli 200 metsäpeuranaarasta eli -vaadinta. Ainoastaan vaatimia pannoitetaan, koska hirvaiden kaulan turpoaminen rykimä- eli kiima-aikaan estää turvallisen pannoituksen.

MetsäpeuraLIFE-hankkeen aikana pannoitettavien eläinten määrää lisätään. Tavoitteena on, että hankkeen aikana (2016 - 2023) pannoitetaan kaikkiaan lähes kahdeksankymmentä metsäpeuravaadinta. Pannoituksia tehdään sekä Kainuussa että Suomenselällä. Myös muutama Ähtärin osakantaan kuuluva yksilö saa kaulaansa seurantapannan.

Villien yksilöiden ohella osa hankkeen totutustarhoihin syksyllä 2017 muuttaneista vaatimista on pannoitettu. Paikannustietojen perusteella voidaan seurata metsäpeurojen tilankäyttöä totutustarhassa sekä pysytellä selvillä niiden liikkeistä siinä tapauksessa, että eläimet pääsevät kaikista varotoimenpiteistä huolimatta karkaamaan. Myöhemmin seurantapantoja asennetaan totutustarhoista luontoon vapautettaville yksilöille. Näin voidaan seurata metsäpeurojen asuttautumista uudelle elinalueelle.

Seurantapannat tuottavat arvokasta tietoa metsäpeurojen käyttäytymisestä. Pannoitettujen eläinten elinympäristönvalintaa seuraamalla saadaan tietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi ennallistettavien suokohteiden valinnassa. Vastaavalla tavalla pantayksilöiden seuranta auttaa selvittämään tärkeimpien talvilaidunalueiden sijainnin. Näin esimerkiksi jäkälää säästävät metsänhoitotoimenpiteet osataan kohdistaa oikeille alueille.

Pantaseuranta tuottaa tietoa myös metsäpeurojen kuolleisuudesta ja kuolinsyistä. Pantavaatimien merkittävin kuolinsyy on ollut suden saaliiksi joutuminen. Vastaavasti pantaseurannan perusteella on selvinnyt, että suurin osa kainuulaisista metsäpeuravaatimista vasoo, mutta vasat eivät selviä hengissä syksyyn saakka.

GPS-pannat paljastavat metsäpeurojen liikkumisesta asioita, joiden jäljille päästäisiin muutoin kenties vasta pitkän ajan kuluttua. Esimerkiksi Suomenselän metsäpeurojen viime vuosina pidentyneet, Oulujärven tuntumaan ulottuvat vuodenaikaisvaellukset olisivat voineet jäädä pitkäksi aikaa huomaamatta ilman teknologian tarjoamaa apua. Nyt metsäpeurojen liikkumiseen poronhoitoalueen tuntumassa ja sitä kautta kasvavaan metsäpeurojen ja porojen risteymäriskiin päästään etsimään ratkaisuja ajoissa.

Pantaeläimet toimivat oivana apuna metsäpeurakannan koon arvioinnissa. Metsäpeurat kokoontuvat talvisin laumoihin eli tokkiin. Kun pannoitettujen metsäpeurojen sijainti tunnetaan, voidaan lentolaskennat suunnata oikeille alueille. Näin säästetään kalliita lentotunteja, ja parannetaan laskentavarmuutta.

Tulevaisuudessa tietoja pantaeläinten liikkeistä voidaan käyttää myös metsäpeurakolareiden ennaltaehkäisyssä. Metsäpeurojen vuodenaikaisvaellusten käynnistyttyä kohonneesta kolaririskistä pystytään varoittamaan autoilijoita entistä tehokkaammin. Vastaavasti tilanteessa, jossa metsäpeurat asettuvat talvilaitumelle vilkasliikenteisen tien varteen, voidaan pannoitettujen yksilöiden liikkeiden perusteella välittää autoilijoille tietoa eläinten käyttämistä tienylitysreiteistä.

Kuva: Pantaseurannalla saadaan tietoa esimerkiksi metsäpeurojen vasomisen onnistumisesta ja vasojen selviämisestä. (Valokuva: Pekka Kilpeläinen)

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2400 yksilöä (tieto vuodelta 2014). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000