Metsähallitus

Porojen pidon kartoituksen tietosuojaseloste

Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoiman MetsäpeuraLIFE-hankkeen porokartoitukseen osallistuneiden yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriin liitytään täyttämällä webropol-lomake (webropolsurveys.com) tai ottamalla yhteyttä porojen pitopaikkojen kartoituksen tekijään (Ida Anomaa) tai MetsäpeuraLIFE-hankkeen työntekijöihin (Sakari Mykrä-Pohja, Milla Niemi).

1. Tietosuojaseloste: Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoiman MetsäpeuraLIFE-hankkeen porojen pitopaikkojen kartoitukseen osallistuneiden yhteystietorekisteri

Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoima MetsäpeuraLIFE-hanke selvittää kesällä 2022 poronhoitoalueen ulkopuolisia porojen pitopaikkoja. Selvitettäviä asioita ovat porojen määrä pitopaikassa, pitopaikan sijainti sekä omistaja ja omistajan yhteystiedot. Porojen määrää ja pitopaikan sijaintia käytetään arvioitaessa porojen ja metsäpeurojen risteymäriskiä poronhoitoalueen ulkopuolella. Omistajien yhteystietoja käytetään tiedonvälityksessä, eli pitopaikkojen omistajille toimitetaan tietoa risteymäriskistä sekä vuonna 2022 voimaantulleesta kameli- ja peuraeläinten rekisteröintivelvoitteesta. Tietoja eteläsuomalaisista poronomistajista kerätään mm somekampanjalla, jossa pyydetään poronomistajia ottamaan itse yhteyttä MetsäpeuraLIFE-hankkeen edustajiin.

2. Tietojen kerääminen

Rekisterin henkilötiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään Webropol-lomakkeella, sähköpostilla tai muulla yhteydenotolla. Henkilöistä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköposti, puhelinnumero ja postiosoite.

3. Tietojen käsittely ja luovutus

Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään luottamuksellisina. Tietoja käytetään vain tässä selosteessa mainittuun tarkoitukseen. Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta Metsähallituksen ulkopuolelle paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä ja niitä käsitellään vain ETA alueen sisällä.

4. Tietojen säilytys ja suojaus

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään 31.12.2023 saakka. Rekisteritietojen suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia. Metsähallituksen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin tietoihin on pääsy vain Metsähallituksen koordinoimassa MetsäpeuraLIFE-hankkeessa työskentelevillä henkilöillä sekä kuvattua kartoitusta hankkeelle ostopalveluna tekevällä yksityishenkilöllä). Rekisteritietoja tarvittaessa päivittää ja rekisteröidyn pyynnöstä poistaa rekisterin yhteyshenkilönä toimiva projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja. Rekisteristä voi poistua koska tahansa pyytämällä sitä sähköpostilla osoitteesta: sakari.mykra-pohja[at]metsa.fi.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista.

6. Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Metsähallitus (Y-tunnus: 0116726-7)
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa
puh. 020 69 2424
kirjaamo(a)metsa.fi

Metsähallituksen tietosuojavastaava
Tomi Saarisilta, tomi.saarisilta(a)metsa.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sakari Mykrä-Pohja, projektipäällikkö
Metsähallitus Eräpalvelut
Pohjoispuisto 7, 28100 Pori
puh. 040 631 8527
sakari.mykra-pohja(a)metsa.fi

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000