Metsähallitus

Esiselvitys metsäpeura-aidasta Pohjois-Pohjanmaalla

Esiselvityksen tausta

Pohjois-Pohjanmaalla metsäpeurojen ja porojen sekoittumis- ja risteymäriski on uusi ilmiö. Se on seurausta Suomenselän alueen metsäpeurojen levittäytymisestä poronhoitoaluetta kohti Oulujärven länsipuolelta. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa ”Metsäpeuran rotupuhtaustyö ja sen kehittäminen 2017 - 2019” kartoitettiin mahdollisia ratkaisukeinoja risteymäriskin hallitsemiseksi. Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoima hanke toteutettiin yhteistyössä poronhoitoalueen eteläisten paliskuntien, Paliskuntain yhdistyksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen kanssa.

Hankkeen aikana nousi esiin tarve selvittää, voisiko risteymäriskiä hallita Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavalla peura-aidalla (vrt. Kainuun peura-aita). Eräpalvelut on aloittanut esiselvityksen peura-aidan rakentamisen edellytyksistä sekä mahdollisen aidan ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Päätöksen mahdollisesta aidan rakentamisesta tekee maa- ja metsätalousministeriö esiselvityksen perusteella.

Esiselvityksen tarkoituksena on tuottaa puolueetonta tietoa päätöksenteon tueksi. Esiselvityksessä otetaan huomioon paitsi ekologiset näkökohdat, myös alueella toimivien sidosryhmien edustajien näkemykset. Tavoitteena on, että tiedonvaihto ja keskustelu on avointa ja että koko esiselvitysprosessi on läpinäkyvä. Esiselvitys aloitettiin helmikuussa 2021, ja sen loppuraportti julkaistiin kesäkuussa 2022. Esiselvitys on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Metsäpeuran perimän turvaaminen 2020 - 2022 -hanketta.

Tältä sivulta löydät lisätietoa esiselvityksestä ja sen etenemisestä. Voit tarkastella työn etenemistä aikajanalla tai etsiä kuvia ja esityksiä materiaalipankista.

Miksi esiselvitys?

Aidat ovat tehokas keino säädellä eläinten liikkumista, mutta niillä on usein myös ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Esiselvitys tehdään, jotta päätöksentekoprosessissa osattaisiin ottaa huomioon sekä suunnitellut että suunnittelemattomat vaikutukset alueen luontoon ja alueella elävien ihmisten elämään. Esiselvityksen aikana haastatellaan eri alojen asiantuntijoita, mutta keskiössä on alueellisten ja paikallisten toimijoiden, kuten maanomistajien ja elinkeinonharjoittajien kuuleminen.

Esiselvityksen aikataulu

Esiselvitys on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Metsäpeuran perimän turvaaminen 2020 - 2022 -hanketta. Esiselvitys käynnistyi helmikuussa 2020, ja sen etenemistä voi tarkastella aikajanan (alla) avulla.

Metsäpeura-aidan esiselvityksen vaiheet:

Kirjallisuuskatsaus aitojen ekologisista vaikutuksista, helmi-toukokuu 2021
Ekologisten vaikutusten arviointi alkaa kirjallisuuskatsauksella.

Elinympäristöanalyysi, helmi-kesäkuu 2021
Elinympäristöanalyysi metsäpeurojen kesäelinympäristöistä ja visuaalinen karttatarkastelu otollisista talvehtimisalueista.

Teemahaastattelut, huhti-toukokuu 2021
Sosiaalisten vaikutusten arviointi alkaa eri sidosryhmien edustajien teemahaastatteluilla, joiden pohjalta laaditaan laajempi kysely.

Maaston paikkatietoanalyysi, huhti-lokakuu 2021
Paikkatietopohjainen analyysi aidan rakentamisen teknisistä haasteista ja mahdollisuuksista alueella, mukaan lukien maastonmuodot, tieverkko, voimalinjat sekä muut hyödynnettävissä olevat ja rajoittavat fyysiset elementit hankealueella.

Asiantuntijahaastattelut, touko-lokakuu 2021
Ekologisista vaikutuksista haastatellaan kirjallisuuskatsauksen perusteella sekä suomalaisia, että ulkomaalaisia asiantuntijoita.

Kiinteistötekninen arviointi, touko-marraskuu 2021
Arviointi kiinteistöteknisistä edellytyksistä mahdollisen aidan rakentamiselle pohjautuen sosiaalisten vaikutusten arviointiin sekä paikkatietoanalyysiin.

Kysely sosiaalisista vaikutuksista, kesä-heinäkuu 2021
Kysely sosiaalisista vaikutuksista alueen toimijoille toteutetaan sekä verkko- että paperipohjaisena. Siihen voivat vastata kaikki halukkaat, joita asia koskettaa.

Työpajat sosiaalisista vaikutuksista, elo-syyskuu 2021
Kyselyvastausten pohjalta sosiaalisista vaikutuksista pidetään 2-4 työpajaa halukkaille. Työpajat järjestetään koronatilanteen mukaan joko etänä verkossa tai paikan päällä hankealueella. 

Työpaja 8.9. Hotel Paljakka, Puolanka

Työpaja 4.11. Merilän kartano, Utajärvi - ilmoittautuminen avoinna alueella toimiville yhdistyksille ja järjestöille. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut!

Kartta-analyysi ekologisista vaikutuksista, syys-marraskuu 2021
Ekologisten vaikutusten arviointia täydennetään tiedolla muun muassa hirvien vaellusreiteistä.

Loppuraportti, lokakuu 2021 - helmikuu 2022
Sekä sosiaalisten että ekologisten vaikutusten arvioinnit, sekä kiinteistötekninen ja paikkatietopohjaiset analyysit kootaan yhteisen loppuraportin alle. Loppuraportti valmistuu alkuvuodesta 2022 ja toimii pohjana maa- ja metsätalousministeriön päätökselle.

Loppuraportti julkaistaan, kesäkuu 2022
Sähköinen loppuraportti julkaistiin Metsähallituksen julkaisusarjassa.

Avaa aikajana uuteen ikkunaan tästä (https://cdn.knightlab.com/).

 

Materiaalipankki

Täältä löydät raportit ja julkiset esityksemme aidan esiselvitykseen liittyen.

18th North American Caribou Workshop 5.5.2021 (pdf, 1025 kt)

Koillismaan paliskuntaryhmäneuvottelu 4.5.2021 (pdf, 559 kt)

Metsähallituksen Mitä kuuluu, metsäpeura? -webinaari 22.3.2021 (pdf, 1807 kt)

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin työpaja Hotel Paljakassa 8.9.2021 (pdf, 4729 kt) Samalla sisällöllä järjestettiin työpaja myös 4.11.2021 Merilän kartanossa.

Puikkonen ym. 2022: Esiselvitys metsäpeura-aidan rakentamisesta Pohjois-Pohjanmaalle. (Loppuraportti) 

Esiselvityksen tulokset

Pohjois-Pohjanmaan metsäpeura-aidan esiselvitys on valmistunut, ja maa- ja metsätalousministeriö tekee esiselvityksen perusteella päätöksen aidan rakentamisesta vuoden 2022 aikana. Alta voit ladata esiselvityksen tiivistelmän ja loppuraportin.

Pohjois-Pohjanmaan metsäpeura-aidan esiselvityksen 5-sivuinen kuvitettu tiivistelmä (pdf, 1 979 kt)

Puikkonen ym. 2022: Esiselvitys metsäpeura-aidan rakentamisesta Pohjois-Pohjanmaalle. (Loppuraportti)

Infolaatikko

Metsäpeura

Tieteellinen nimi: Rangifer tarandus fennicus

Levinneisyysalue ja lukumäärät: Suomessa Kainuussa 800 ja Suomenselällä 2000 yksilöä, Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa palautusistutettuna n. 20 yksilöä. Venäjän Karjalassa enintään 2300 yksilöä (tieto vuodelta 2021). 

Katso levinneisyyskartta.

Uhanalaisuusluokitus Suomessa (2019): Silmälläpidettävä (Near Threatened, NT)

LIFE

Natura2000